LMC童創專訪・高橋楓子小姐

TOMBOW日本蜻蜓牌

  • 高橋楓子 小姐
  • 產品規劃部 之 兒童學習產品規劃員

【LMC童創專訪】

專訪「TOMBOW日本蜻蜓牌—產品規劃部 之 兒童學習產品規劃員 高橋楓子 小姐,與你分享她對「LMC童心繪社區」繪畫比賽的感想